کارگاه ها

 

لیست کارگاه های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

ردیف

کارگاه

مدرسین

تاریخ

مدت زمان

(روز)

1

آشنایی با روش های عصاره گیری گیاهان دارویی

دکتر ابراهیمی/دکتر جعفری/دکتر صادقی/دکتر میرزایی/دکتر ملک زاده

بهمن 87

دو

2

تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر صادقی/دکتر قیطاسی/دکتر ملک زاده

بهمن 87

دو

3

روش تحقیق مقدماتی

دکتر صادقی/دکتر اکبرتبار/دکتر ملک زاده/دکتر ذوالعدل/دکتر ابراهیمی/دکتر کریم زاده

بهمن 87

دو

4

آشنایی با روش های استخراج عصاره های گیاهی

دکتر صادقی/دکتر جعفری/دکتر محمدی/آقای رضا محمدی/خانم جابری

اسفند88

سه

5

کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر روزبهی/دکتر صادقی/دکتر دلاویز

شهریور89

دو

6

PCR

دکتر نیک سرشت/دکتر شریفی/دکترخسروانی/دکتر مشفع/آقای رضا محمدی

بهمن89

دو

7

گیاهان دارویی و هماتولوژی

دکتر یزدانپناه/دکترعزیزی/آقای رضا محمدی

اسفند89

دو

8

استخراج DNA  و PCR

دکتر نیک سرشت/آقای رضا محمدی/خانم رضایی

بهمن90

دو

9

کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکترصادقی/دکترقیطاسی/دکترروزبهی/دکتر دلاویز/دکترجعفری/دکترمحمدی/دکترطالبیان پور

تیرماه93

دو

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107